CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng sử dụng có hiệu qủa, đánh giá việc sử dụng các nguồn lực tài chính của Trường và tổ chức công tác kế toán theo chế độ quy định.

2. NHIỆM VỤ

1. Quản lý tài chính và giá trị tài sản của Nhà trường;

2. Tổ chức thực hiện công tác kế toán tài chính đúng Luật kế toán và các chế độ, qui định có liên quan;

3. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính trong ngắn, trung và dài hạn;

4. Tham mưu cho Hiệu trưởng các quy định về quản lý tài chính, kế toán dựa trên nền tảng các chế độ của Nhà nước và chính sách, định hướng phát triển của Nhà trường;

5. Tham mưu xây dựng dự toán thu, chi và kiểm tra, kiểm soát, đánh giá việc thực hiện dự toán;

6. Tham mưu mức thu và tổ chức thu đúng, đủ, kịp thời các khoản học phí, lệ phí và các khoản thu hợp pháp khác;

7. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc làm tăng nguồn thu của trường;

8. Phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị trong việc tham gia chế độ quản lý tài sản; Ban quản lý công trình về công tác kế toán xây dựng cơ bản; Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Chuyển giao Công nghệ về công tác kế toán các hoạt động sản xuất dịch vụ;

9. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chủ quản, của Ban giám hiệu và tổ chức ngoài trường;

10. Cung cấp các thông tin tài chính theo yêu cầu của các đơn vị liên quan và cho Ban giám hiệu và các tổ chức ngoài Trường khi có yêu cầu;

11. Tham gia xây dựng các phương án phân phối thu nhập và tính thuế thu nhập cá nhân của viên chức, người lao động trong Trường.

Số lượt truy cập

1357126
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
227
227
11660
1357126

Phòng Tài Chính, Trường Đại học Cần Thơ.
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:  0292 3872 118. Email: ptc@ctu.edu.vn

Kết nối CTU: