DANH MỤC BIỂU MẪU

STT

Tên chứng từ

Số hiệu

1

Dự toán kinh phí thực hiện

01/TC-TT

2

Giấy đề nghị tạm ứng

02a/TC-TT

3

Giấy đề nghị tạm ứng (dành cho NCKH)

02b/TC-TT

4

Giấy đề nghị thanh toán

03a/TC-TT

5

Giấy đề nghị thanh toán (dành cho NCKH)

03b/TC-TT

6

Bảng kê chứng từ thanh toán

04/TC-TT

7

Biên nhận tiền (dành cho CBVC trong Trường)

05a/TC-TT

8

Biên nhận tiền (dành cho người ngoài Trường)

05b/TC-TT

9

Giấy nộp tiền

06/TC-TT

10

Danh sách nhận tiền

07/TC-TT

11

Kế hoạch công tác

08/TC-TT

12

Bảng kê thanh toán tiền khoán phương tiện đi lại

09/TC-TT

13

Bảng kê tiền phụ cấp đi đường

10/TC-TT

14

Kế hoạch chi năm (áp dụng cho dự án)

11/TC-TT

15

Kế hoạch chi tổng dự án (áp dụng cho dự án)

12/TC-TT

16

Giấy đề nghị bán ngoại tệ

13/TC-TT

17

Giấy đề nghị rút ngoại tệ mặt

14/TC-TT

18

Bảng thống kê thu nhập cá nhân (dành cho CNVC trong trường.)

15/TC-TT

19

Bảng kê nộp thuế TNCN(dành cho GV thỉnh giảng ngoài Trường)

16/TC-TT

20

Bảng kê tiền coi thi chính quy

17a/TC-TT

21

Bảng kê tiền photo đề thi hệ VLVH

17b/TC-TT

22

Bảng tổng hợp tiền coi thi CQ/hoặc photo đề thi VLVH

17c/TC-TT

23

Bảng kê thanh toán tiền khoán phương tiện đi lại và ăn uống (áp dụng cho hệ VLVH)

18/TC-TT

24

Bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện (dành cho đề tài NCKH)

19/TC-TT

25

Bảng kê thanh toán tiền khảo sát việc làm sinh viên

20/TC-TT

26

Bảng kê khối lượng công tác chuyên môn thỉnh giảng

21/TC-TT

27 Biên nhận 22/TC-TT
28 Bảng kê thu nhập cá nhân ngoài trường 23/TC-TT

Phòng Tài Chính, Trường Đại học Cần Thơ.
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:  0292 3872 118. Email: ptc@ctu.edu.vn

Kết nối CTU: