DANH MỤC BIỂU MẪU

STT

Tên chứng từ

Số hiệu

1

Dự toán kinh phí thực hiện

01/TV-TT

2

Giấy đề nghị tạm ứng

02a/TV-TT

3

Giấy đề nghị tạm ứng (dành cho NCKH)

02b/TV-TT

4

Giấy đề nghị thanh toán

03a/TV-TT

5

Giấy đề nghị thanh toán (dành cho NCKH)

03b/TV-TT

6

Bảng kê chứng từ thanh toán

04/TV-TT

7

Biên nhận tiền (dành cho CBVC trong Trường)

05a/TV-TT

8

Biên nhận tiền (dành cho người ngoài Trường)

05b/TV-TT

9

Giấy nộp tiền

06/TV-TT

10

Danh sách nhận tiền

07/TV-TT

11

Kế hoạch công tác

08/TV-TT

12

Bảng kê thanh toán tiền khoán phương tiện đi lại

09/TV-TT

13

Bảng kê tiền phụ cấp đi đường

10/TV-TT

14

Kế hoạch chi năm (áp dụng cho dự án)

11/TV-TT

15

Kế hoạch chi tổng dự án (áp dụng cho dự án)

12/TV-TT

16

Giấy đề nghị bán ngoại tệ

13/TV-TT

17

Giấy đề nghị rút ngoại tệ mặt

14/TV-TT

18

Bảng thống kê thu nhập cá nhân (dành cho CNVC trong trường)

15/TV-TT

19

Bảng kê nộp thuế TNCN (dành cho GV thỉnh giảng ngoài Trường)

16/TV-TT

20

Bảng kê tiền coi thi chính quy

17a/TV-TT

21

Bảng kê tiền photo đề thi hệ VLVH

17b/TV-TT

22

Bảng tổng hợp tiền coi thi CQ/hoặc photo đề thi VLVH

17c/TV-TT

23

Bảng kê thanh toán tiền khoán phương tiện đi lại và ăn uống (áp dụng cho hệ VLVH)

18/TV-TT

24

Bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện (dành cho đề tài NCKH)

19/TV-TT

Tất cả các mẫu

Số lượt truy cập

003804
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
91
666
3110
3804

Phòng Tài Vụ, Trường Đại học Cần Thơ.
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:  0292 3872 118. Email: ptv@ctu.edu.vn